First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. (dále jen “Vetfund”) je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, jehož akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí od 1 000 000 CZK (resp. 125 000 EUR) posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu Vetfund.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu Vetfund může v čase klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu Vetfund v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Investice do fondu Vetfund je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu Vetfund, tak jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu Vetfund.

Veškeré uvedené informace na internetových stránkách Vetfund mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení k investování, návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit zejména se zněním statutu fondu Vetfund a jeho podfondu, stanovami fondu Vetfund.

Detailní informace obsahující Stanovy fondu, Statut fondu a podfondu, Sdělení klíčových informací fondu Vetfund (KID) lze v listinné podobě získat na základě vaší žádosti u administrátora AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 nebo na internetových stránkách administrátora: http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

Další informace o fondu Vetfund a informace pro investory naleznete na https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) další důležité informace můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

TILLER investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Informace zveřejněné na internetových stránkách Vetfund byly připraveny s veškerou péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací. Vetfund v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací.

Právní informace